Barlett & Cenbright email
Spokojený klient
Opět velké díky za profesionální přístup, se společností Barlett máme jen ty nejlepší zkušenost...
Teaser left overlay Klikněte pro více informací
Profi přístup
Během necelého měsíce mi našli nové zaměstnání, proběhlo ho tak rychle, že jsem ani nestačil po...
Teaser left overlay Klikněte pro více informací
Spolupracujeme
již několik let
Rádi se přidáváme ke spokojeným klientům, společnost Barlett můžeme jen doporučit, jedna z mála...
Teaser left overlay Klikněte pro více informací


Ekonomika a Účetnictví

bc
Barlett - Cenbright

ZPŮSOBY ÚČTOVÁNÍ

• informační systém Di-base® nakonfigurujeme na jednotlivé provozní činnosti firmy
které se buď přímo nebo nepřímo dotýkají účetnictví nebo hospodaření
• např. pokladny, fakturace, opakující se splátkové kalendáře, objednávky, smlouvy,
docházka a další
• po-té vlastním fungování provozní části jdou záznamy do informačního systému,
kde už automaticky slouží jako podklad pro zaúčtování. Není tedy nutné další
doklady nikam přepisovat.
• v opakujících úkonech je zaúčtování prováděno automaticky
• v případě nových případů se provede nová definice, případně složitější případy
účtujeme sami
• i u opakujících se případů kontroluje správnost zadání do systému
• zajišťujeme pro klienta pravidelné konzultace a neustálé udržování správně
nastaveného systému

• alternativně jsme schopni do systému zadávat všechny operace
a klient má systém pouze pro výstupy

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

• hlavní výhodou příjmu údajů přímo z provozu je možnost vytváření kvalitního
manažerského účetnictví
• manažerské účetnictví není závislé na daňovém účetnictví a díky tomu ukazuje
skutečné reálné výsledky hospodaření
• pro jeho funkčnost není potřeba doklady účtovat dvakrát, jen v definici jak dokladu
tak i provozní operace se nastaví jak se má chovat v manažerském účetnictví
• díky propracovaným analytickým algoritmům pro předpoklady jednotlivých položek
je schopno ukázat výsledek hospodaření dříve než má k dispozici všechny doklady
• umí hodnotit i hospodaření konkrétního provozu, nebo sledovat a vyhodnocovat
efektivnost určité investice
• nastavení struktury provádí konzultant v komunikaci s klientem a strukturu lze
i v čase operativně měnit, tak aby poskytovala co největší informační hodnotu

ÚČTOVÁNÍ MEZD

• celý proces mzdového účetnictví je automatizován
• mzdy jsou generovány na základě vytváření smluv při příjímání zaměstnance přes
systém s následným propojení na docházkový systém pro přihlašování odchodů a
příchodů zaměstnanců
• přímé propojení s provozního plánování dovolených, evidence nemoci,
nepřítomnost a dalších, snižuje možné chyby ve výpočtech mezd
• automaticky vypočítává srážky a exekuce.

BANKOVNICTVÍ

• celý provozní systém dokáže komunikovat s elektronickým bankovnictvím

PŘÍMÁ ÚČAST

• návštěvy konzultanta v průběhu implementace ve společnosti
• pravidelné návštěvy konzultanta u klienta v průběhu spolupráci
• v případě potřeby účast na strategických poradách společnosti
• účast na jednání představenstva klienta

OSTATNÍ STANDARTNĚ DODÁVANÉ SLUŽBY

ÚČETNICTVÍ

• externí vedení účetnictví
• zpracování periodických účetních výkazů a inventarizací
umožňující průběžné sledování majetku a výsledků hospodaření
• zpracování roční uzávěrky včetně finančních výkazů tj.rozvahy, cashflow
• zpracování primárních účetních dokladů
• kontrola účetních dokladů
• účetní deník a hlavní kniha
• vedení knih analytické evidence
• výkaz zisků a ztrát
• rozvaha aktiv a pasiv
• výkaz peněžních toků
• saldokonta závazků a pohledávek
• evidence hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
• evidence drobného dlouhodobého majetku
• evidence daně z přidané hodnoty
• rekonstrukce - zpětné zpracování účetnictví

DAŇOVÁ EVIDENCE

• peněžní deník
• knihy pohledávek a závazků
• vedení knih analytické evidence
• evidence hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
• evidence drobného dlouhodobého majetku
• evidence daně z přidané hodnoty
• rekonstrukce - zpětné zpracování daňové evidence

MAJETEK

• evidence drobného hmotného investičního majetku
• evidence hmotného investičního majetku
• inventarizace - přidělení QR kódu na všechny předměty a v souvislosti s evidencí
provést Inventarizaci pomocí námi dodaných čteček, systém umí vyhodnotit, co
má v dané místnosti být, co v ní chybí nebo je navíc

ÚČETNÍ PORADENSTVÍ

• poradenství formou osobního, telefonického, elektronického kontaktu
• zahrnuje řešení problémových oblastí účetnictví a individuální poradenství dle
potřeb klienta
• zpracování metodických materiálů a stanovisek k účetní problematice,
• zpracování účetních směrnic,
• revize účetních systémů, asistence při nastavení kontrolního systému společnosti

ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY

• Komplexní poradenství v oblasti personalistiky a mzdové evidence –
příprava a optimalizace pracovních smluv a dohod o pracovní činnosti
a provedení práce, optimalizace zaručené mzdy v souladu s legislativou,
optimalizace všech interních mzdových dokladů společnosti.
• výplatní listiny
• potvrzení o příjmech pro zaměstnance a společníky
• výpočty nemocenské
• evidence dovolených
• přehledy o vyměřovacích základech
• roční vyúčtování daně ze ZČ zaměstnanců
• podklady pro finanční účetnictví
• mzdové listy
• evidenční listy
• příkazy k úhradě mezd
• příkazy k úhradě sociálního pojištění
• příkazy k úhradě zdravotního pojištění
• příkazy k úhradě srážek z mezd
• zastupování na úřadech v souvislosti s výše uvedenými
poskytnutými službami
• zastupování při kontrole Inspektorátem práce
• poradenství a konzultace ve mzdové oblasti

ASISTENCE PŘI PODNIKÁNÍ

• poskytujeme poradenství při výběru nejvhodnějšího typu společnosti a
formy obchodní činnosti
• vyřízení ohlášení s registrace na příslušných úřadech
• zastupování klienta před správcem daně zejména při registraci daňového
subjektu k dani z příjmů právnických osob, DPH, případně jiným daním

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

• průběžné prověřování hospodářských výsledků klienta
a jeho daňových povinností
• návrhu postupů pro optimalizace daňového zatížení klienta

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

• daň z příjmu právnických i fyzických osob
• daň z přidané hodnoty
• daň spotřební
• daň silniční
• daň z nemovitostí
• daň dědická
• daň darovací
• daň z převodu nemovitostí

ŘEŠENÍ KONTROL

ZASTUPOVÁNÍ KLIENTŮ NA ÚŘADECH (FÚ, OSSZ, ZP)

• v rozsahu dohodnutého zplnomocnění zastupujeme klienty při jednáních
a kontrolách na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení,
zdravotních pojišťovnách, živnostenském úřadě, obecních úřadech apod.

EKONOMICKÝ SERVIS

• ekonomické vyhodnocení stávajícího stavu firmy
• vypracování ekonomických projektů pro účely strategického rozhodování firmy

EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU , PODKLADY PRO BANKOVNÍ ÚVĚRY

• finanční analýzy hospodaření firmy
• vypracování podnikatelských záměrů jako odklad pro úvěrové
a leasingové smlouvy

CONTROLLING

• nastavení kontrolních mechanismů finančního řízení podniku tak,
aby včas signalizovali zhoršující se ekonomickou situaci dříve než
se firma dostane do ekonomických potíží

VÝHODY

• úspory na nákladech - výše měsíčního paušálu externí účetní firmy
zdaleka ni nedosahuje průměrné hrubé mzdy účetní na plný úvazek,
ke které je nutno připočíst ještě náklady ve výši 35%na sociální
a zdravotní pojištění organizace
• úspora v prvotní investici a na ročních licenčních poplatcích
za ekonomický software
• úspora za školení
• úspora za pracovní místo - výpočetní technika, kancelářský software,
telefony, nábytek, nájem
• průměrná měsíční úspora je 30tisíc
• ve stanoveném termínu vždy požadované výstupy (výkazy,daňová přiznání) ,
zaměstnanec v případě nemoci, dovolené nebo ošetřování členy rodiny
toto vždy zajistit nemůže
• kontinuálnost poskytování služeb
• diskrétnost a loajálnost
• plná garance za případné škody vzniklé klientům

V rámci všech našich služeb získáváte:

informační systém Di-base® s moduly

• ekonomika
• účetnictví
• evidence úvěrů
• pohledávky
• závazky
• pokladny
• mzdy
• hospodářské výsledky s předpokladem
• DPH s předpokladem
• fakturace
• evidence smluv
• personální evidence
• pracovní smlouvy
• banka
• propojení do internetového bankovnictví
• cashflow
• finanční plány
• docházka
• propojení skladů/financí do webových stránek