Barlett & Cenbright email
Systém Di-Base
zvládne vše
Unikátní systém co dokáže řídit Váš obchod, web, procesy a ekonomiku?
Teaser left overlay Klikněte pro více informací
Hledáte
specialistu?
Společnost Barlett-Cenbright se zabývá personalistikou v oblasti specializovaných profesí.
Teaser left overlay Klikněte pro více informací
Účetnictví
nebylo snažší!
Díky naší integraci di-base, jsme schopni Vám nabídnou výhodné a přímé řešení účetnictví.
Teaser left overlay Klikněte pro více informací

Ekonomika a Účetnictví

bc
Barlett - Cenbright

ZPŮSOBY ÚČTOVÁNÍ

• informační systém Di-base® nakonfigurujeme na jednotlivé provozní činnosti firmy
které se buď přímo nebo nepřímo dotýkají účetnictví nebo hospodaření
• např. pokladny, fakturace, opakující se splátkové kalendáře, objednávky, smlouvy,
docházka a další
• po-té vlastním fungování provozní části jdou záznamy do informačního systému,
kde už automaticky slouží jako podklad pro zaúčtování. Není tedy nutné další
doklady nikam přepisovat.
• v opakujících úkonech je zaúčtování prováděno automaticky
• v případě nových případů se provede nová definice, případně složitější případy
účtujeme sami
• i u opakujících se případů kontroluje správnost zadání do systému
• zajišťujeme pro klienta pravidelné konzultace a neustálé udržování správně
nastaveného systému

• alternativně jsme schopni do systému zadávat všechny operace
a klient má systém pouze pro výstupy

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

• hlavní výhodou příjmu údajů přímo z provozu je možnost vytváření kvalitního
manažerského účetnictví
• manažerské účetnictví není závislé na daňovém účetnictví a díky tomu ukazuje
skutečné reálné výsledky hospodaření
• pro jeho funkčnost není potřeba doklady účtovat dvakrát, jen v definici jak dokladu
tak i provozní operace se nastaví jak se má chovat v manažerském účetnictví
• díky propracovaným analytickým algoritmům pro předpoklady jednotlivých položek
je schopno ukázat výsledek hospodaření dříve než má k dispozici všechny doklady
• umí hodnotit i hospodaření konkrétního provozu, nebo sledovat a vyhodnocovat
efektivnost určité investice
• nastavení struktury provádí konzultant v komunikaci s klientem a strukturu lze
i v čase operativně měnit, tak aby poskytovala co největší informační hodnotu

ÚČTOVÁNÍ MEZD

• celý proces mzdového účetnictví je automatizován
• mzdy jsou generovány na základě vytváření smluv při příjímání zaměstnance přes
systém s následným propojení na docházkový systém pro přihlašování odchodů a
příchodů zaměstnanců
• přímé propojení s provozního plánování dovolených, evidence nemoci,
nepřítomnost a dalších, snižuje možné chyby ve výpočtech mezd
• automaticky vypočítává srážky a exekuce.

BANKOVNICTVÍ

• celý provozní systém dokáže komunikovat s elektronickým bankovnictvím

PŘÍMÁ ÚČAST

• návštěvy konzultanta v průběhu implementace ve společnosti
• pravidelné návštěvy konzultanta u klienta v průběhu spolupráci
• v případě potřeby účast na strategických poradách společnosti
• účast na jednání představenstva klienta

OSTATNÍ STANDARTNĚ DODÁVANÉ SLUŽBY

ÚČETNICTVÍ

• externí vedení účetnictví
• zpracování periodických účetních výkazů a inventarizací
umožňující průběžné sledování majetku a výsledků hospodaření
• zpracování roční uzávěrky včetně finančních výkazů tj.rozvahy, cashflow
• zpracování primárních účetních dokladů
• kontrola účetních dokladů
• účetní deník a hlavní kniha
• vedení knih analytické evidence
• výkaz zisků a ztrát
• rozvaha aktiv a pasiv
• výkaz peněžních toků
• saldokonta závazků a pohledávek
• evidence hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
• evidence drobného dlouhodobého majetku
• evidence daně z přidané hodnoty
• rekonstrukce - zpětné zpracování účetnictví

DAŇOVÁ EVIDENCE

• peněžní deník
• knihy pohledávek a závazků
• vedení knih analytické evidence
• evidence hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
• evidence drobného dlouhodobého majetku
• evidence daně z přidané hodnoty
• rekonstrukce - zpětné zpracování daňové evidence

MAJETEK

• evidence drobného hmotného investičního majetku
• evidence hmotného investičního majetku
• inventarizace - přidělení QR kódu na všechny předměty a v souvislosti s evidencí
provést Inventarizaci pomocí námi dodaných čteček, systém umí vyhodnotit, co
má v dané místnosti být, co v ní chybí nebo je navíc

ÚČETNÍ PORADENSTVÍ

• poradenství formou osobního, telefonického, elektronického kontaktu
• zahrnuje řešení problémových oblastí účetnictví a individuální poradenství dle
potřeb klienta
• zpracování metodických materiálů a stanovisek k účetní problematice,
• zpracování účetních směrnic,
• revize účetních systémů, asistence při nastavení kontrolního systému společnosti

ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY

• Komplexní poradenství v oblasti personalistiky a mzdové evidence –
příprava a optimalizace pracovních smluv a dohod o pracovní činnosti
a provedení práce, optimalizace zaručené mzdy v souladu s legislativou,
optimalizace všech interních mzdových dokladů společnosti.
• výplatní listiny
• potvrzení o příjmech pro zaměstnance a společníky
• výpočty nemocenské
• evidence dovolených
• přehledy o vyměřovacích základech
• roční vyúčtování daně ze ZČ zaměstnanců
• podklady pro finanční účetnictví
• mzdové listy
• evidenční listy
• příkazy k úhradě mezd
• příkazy k úhradě sociálního pojištění
• příkazy k úhradě zdravotního pojištění
• příkazy k úhradě srážek z mezd
• zastupování na úřadech v souvislosti s výše uvedenými
poskytnutými službami
• zastupování při kontrole Inspektorátem práce
• poradenství a konzultace ve mzdové oblasti

ASISTENCE PŘI PODNIKÁNÍ

• poskytujeme poradenství při výběru nejvhodnějšího typu společnosti a
formy obchodní činnosti
• vyřízení ohlášení s registrace na příslušných úřadech
• zastupování klienta před správcem daně zejména při registraci daňového
subjektu k dani z příjmů právnických osob, DPH, případně jiným daním

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

• průběžné prověřování hospodářských výsledků klienta
a jeho daňových povinností
• návrhu postupů pro optimalizace daňového zatížení klienta

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

• daň z příjmu právnických i fyzických osob
• daň z přidané hodnoty
• daň spotřební
• daň silniční
• daň z nemovitostí
• daň dědická
• daň darovací
• daň z převodu nemovitostí

ŘEŠENÍ KONTROL

ZASTUPOVÁNÍ KLIENTŮ NA ÚŘADECH (FÚ, OSSZ, ZP)

• v rozsahu dohodnutého zplnomocnění zastupujeme klienty při jednáních
a kontrolách na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení,
zdravotních pojišťovnách, živnostenském úřadě, obecních úřadech apod.

EKONOMICKÝ SERVIS

• ekonomické vyhodnocení stávajícího stavu firmy
• vypracování ekonomických projektů pro účely strategického rozhodování firmy

EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU , PODKLADY PRO BANKOVNÍ ÚVĚRY

• finanční analýzy hospodaření firmy
• vypracování podnikatelských záměrů jako odklad pro úvěrové
a leasingové smlouvy

CONTROLLING

• nastavení kontrolních mechanismů finančního řízení podniku tak,
aby včas signalizovali zhoršující se ekonomickou situaci dříve než
se firma dostane do ekonomických potíží

VÝHODY

• úspory na nákladech - výše měsíčního paušálu externí účetní firmy
zdaleka ni nedosahuje průměrné hrubé mzdy účetní na plný úvazek,
ke které je nutno připočíst ještě náklady ve výši 35%na sociální
a zdravotní pojištění organizace
• úspora v prvotní investici a na ročních licenčních poplatcích
za ekonomický software
• úspora za školení
• úspora za pracovní místo - výpočetní technika, kancelářský software,
telefony, nábytek, nájem
• průměrná měsíční úspora je 30tisíc
• ve stanoveném termínu vždy požadované výstupy (výkazy,daňová přiznání) ,
zaměstnanec v případě nemoci, dovolené nebo ošetřování členy rodiny
toto vždy zajistit nemůže
• kontinuálnost poskytování služeb
• diskrétnost a loajálnost
• plná garance za případné škody vzniklé klientům

V rámci všech našich služeb získáváte:

informační systém Di-base® s moduly

• ekonomika
• účetnictví
• evidence úvěrů
• pohledávky
• závazky
• pokladny
• mzdy
• hospodářské výsledky s předpokladem
• DPH s předpokladem
• fakturace
• evidence smluv
• personální evidence
• pracovní smlouvy
• banka
• propojení do internetového bankovnictví
• cashflow
• finanční plány
• docházka
• propojení skladů/financí do webových stránek