Barlett & Cenbright email
Systém Di-Base
zvládne vše
Unikátní systém co dokáže řídit Váš obchod, web, procesy a ekonomiku?
Teaser left overlay Klikněte pro více informací
Účetnictví
nebylo snažší!
Díky naší integraci di-base, jsme schopni Vám nabídnou výhodné a přímé řešení účetnictví.
Teaser left overlay Klikněte pro více informací
Hledáte
specialistu?
Společnost Barlett-Cenbright se zabývá personalistikou v oblasti specializovaných profesí.
Teaser left overlay Klikněte pro více informací

Procesní a projektové řízení

bc
Barlett - Cenbright
Optimální nastavení procesů a vhodně zvolená strategie jsou předpokladem úspěšného fungování každého podnikatelského subjektu či úřadu a umožňují jeho neustálé zlepšování. Důsledný proces plánování, kontroly a vyhodnocování vlastní činnosti ve vztahu k rozvojové strategii přináší výrazné změny a zefektivňování výkonnosti organizace. V oblastech projektového a procesního řízení pracujeme podle nemodernějších metod uzpůsobených každému zákazníkovi na míru. V procesech, ve kterých máte problémy, vám navrhneme optimální řešení a pomůžeme vám s jejich odstraněním (nápravou).

PROCESNÍ ŘÍZENÍ

Automatizováním jednotlivých procesů přinášíme úsporu nákladů a zprůhlednění procesů,tím lze snadněji odhalit nefunkční věci a zaměřit se na jejich odstranění, zanalyzování činností, kontrola, dohled, pravomoci ,definice závad

Výkonnost a efektivnost organizace závisí na primárním fungování procesů
uvnitř organizace.

Základem optimalizace procesního řízení je komplexní zmapování aktuálního stavu procesů a procesní struktury v organizaci.
• analýza procesu a identifikace nejslabšího místa -najít řešení jak toto zlepšit
(zanalyzování činností ,definice závad )
• návrh optimálního nastavení
• realizace navržených změn a dohled nad jejich dodržováním
( kontrola, dohled , pravomoci)

AUDIT

• slouží ke zjištění informací o celé škále různých procesů a činností
• je využíván ke zjištění stavu, vývoje, k rozhodování a provádění změn
• ověření správnosti postupů a pro případné učinění kroků vedoucích k nápravě
• na základě provedeného auditu je možné odhalit silné i slabé stránky auditované
oblasti a navrhnout inovativní, efektivní, a účinná řešení ,jak rizika a nedostatky
odstranit
• cílem auditu je zjistit míru shody se stanovenými interními kritérii nebo příslušnými
zákonnými předpisy nezávislou kvalifikovanou osobou (auditorem)
• audit může být externí, který je prováděn osobou přicházející z venčí a interní,ten
provádí vnitřní auditor.

Z hlediska oblasti lidské činnosti ze audit rozdělit na :
• procesní
• organizační
• personální
• informační/informatický
• ekonomický
• řízení projektu (metodický,věcný,smluvní)
• systému managmentu kvality

Dalším důvodem k provedení auditu jsou požadavky zvenčí, v některých případech audit nařizuje zákon či další subjekt. S povinným auditem se tak mohou setkat např. Příjemci některých dotací.

PROJEKTOVÝ MANAGMENT

Představuje vyhledávání vhodných investičních projektů, zjištění jejich rentability, návratnosti a proveditelnosti, přípravu jejich před realizační fáze včetně zajištění financování.

• vyhledávání nových projektů a rozvojových aktivit vhodných pro vaši společnost
• zpracování investičního záměru do formy projektu
• zjištění rentability a návratnosti investičního projektu včetně doporučení
zda investici realizovat či nikoli
• zpracování studie proveditelnosti a harmonogramu realizace
• navržení způsobu financování projektu
• komplexní informace o domácích i zahraničních podpůrných programech
(dotační programy na krajské i republikové úrovni, čerpání prostředků
ze strukturálních fondů EU)
• přípravu projektu pro získání finančního grantu ze státních fondů
• přípravu podkladů a poskytnutí pomoci při zajišťování bankovních či jiných úvěrů

STRATEGIE ROZVOJE

• ve spolupráci s Vámi nalezneme dlouhodobou strategii rozvoje Vaší organizace
• strategii nastavíme tak, aby její splnění bylo reálné
a odpovídalo také Vašim ekonomickým možnostem.

MONITORING A EVALUACE

Monitoring a evaluace představují základní činnosti strategického řízení. Jsou nástrojem pro zlepšování výkonnosti strategií, programů i projektů. Výstupy monitoringu a evaluace umožňují ponaučit se z předchozích zkušeností, zlepšovat kvalitu služeb, zlepšení plánování a přidělování zdrojů. Jsou prostředkem, jak dokládat odpovědné vynakládání zdrojů přinášející konkrétní výsledky a přínosy.

Zpracování konkrétních evaluačních projektů
• zpracujeme komplexní nezávislé hodnocení strategií a programů zaměřené
na elkové dopady a dílčí aspekty jejich realizace a řízení
• navrhneme metodiku analýzy a nástroje na hodnocení na míru podle potřeb
a možností klienta a specifik cílové skupiny
• formulujeme jednoznačné závěry založené na důkazech
a prakticky uplatnitelné doporučení

Analýzy systému monitorování a hodnocení
• prověříme stávající procesy monitorování a hodnocen programu či organizace
• navrhneme zpřesnění definovaných ukazatelů, nástrojů, jejich sběru
a metod vyhodnocování

Revize strategií, cílů a plánů organizace
• na základě výstupů hodnocení navrhneme opatření
v podobě úpravy strategií, konkrétních kroků
a časového plánu jejich plnění
• definujeme měřitelné a kvantifikované cíle

VÝHODY

• nezaujatý pohled z vně společnosti
• možnost aplikování zkušeností

V rámci všech našich služeb získáváte:

informační systém Di-base® s moduly

• ekonomika
• účetnictví
• evidence úvěrů
• pohledávky
• závazky
• pokladny
• mzdy
• hospodářské výsledky s předpokladem
• DPH s předpokladem
• fakturace
• evidence smluv
• personální evidence
• pracovní smlouvy
• banka
• propojení do internetového bankovnictví
• cashflow
• finanční plány
• docházka
• propojení skladů/financí do webových stránek